STATUT

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst, 05/14) i članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine 76/93, 111/96, 164/98, 36/01), Osnivački Sabor političke stranke Promijenimo Hrvatsku, na svojem zasjedanju održanom 02. srpnja 2016. godine, donio je

 

STATUT STRANKE

PROMIJENIMO HRVATSKU

 TEMELJNE ODREDBE, CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

 Članak 1.

(1) Naziv Stranke jest: Promijenimo Hrvatsku

(2) Skraćeni naziv Stranke jest: PH

(3) Sjedište Stranke je u Zagrebu.

 

Članak 2.

Temeljna načela djelovanja stranke su:

(1) Poštivati svakog čovjeka, njegovo dostojanstvo, prava i slobodu, neovisno o njegovoj etničkoj i vjerskoj pripadnosti, svjetonazoru, dobi, spolu, spolnoj orijentaciji, političkom uvjerenju i socijalnom položaju.

(2) Hrvatska treba biti država u kojoj će svaki građanin imati zajamčena prava na dostojanstvenu i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i socijalnu skrb.

(3) Odgovorne funkcije neće moći obnašati oni koji su pravomoćno osuđeni za bilo koji oblik kriminala i drugih protuzakonitih aktivnosti.

(4) Domovinski rat je najsvjetliji dio naše ukupne, a posebice novije povijesti a prema hrvatskim braniteljima ćemo se odnositi s poštovanjem i zahvalnošću.

(5) U promjeni hrvatske stvarnosti i izgradnji bogatijeg i sretnijeg društva trebaju sudjelovati svi njezini građani, bez obzira na vjeru, nacionalnu pripadnost, spol i rasu i moraju imati ista prava kako pred zakonom tako i iste mogućnosti u svome samoostvarenju

(6) Obitelj je temeljna stanica hrvatskog društva u kojoj se odvijaju najvažniji procesi u odgoju i razvoju svake osobe. Brak je isključivo zajednica muškarca i žene.

(7) Rad i život od rezultata rada jedna je od temeljnih vrijednosti i preduvjet stvaralaštva, zdravog razvoja i formiranja ispravnog odnosa prema životu. Rad je danas obezvrijeđen, a bogaćenje preko noći popularizirano i nameće se mladeži kao poželjan i uspješan obrazac života.

Članak 3.

PH je pravna osoba, registrirana pri Ministarstvu uprave, koja ima svoj žiro-račun i devizni račun, a u pravnom prometu s trećima za preuzete obveze odgovara svojim sredstvima, odnosno imovinom.

  

Članak 4.

(1) PH djeluje na području Republike Hrvatske.

(2) PH može djelovati i u inozemstvu, u skladu s odlukom tijela udruge, a u skladu sa zakonom i u okvirima pravnog poretka države u kojoj djeluje.

 

Članak 5.

(1) PH predstavlja i zastupa njezin predsjednik.

(2) Predsjednik može ovlastiti i druge osobe da predstavljaju i zastupaju PH, u skladu s odredbama Statuta.

(3) U slučaju privremene spriječenosti predsjednika, PH predstavlja i zastupa potpredsjednik PH, po odluci koju donosi Predsjedništvo PH.

 

Članak 6.

(1) PH imaj svoj pečat, znak i zastavu.

(2) Pečat PH okruglog je oblika, promjera 30 mm, s tekstom Promijenimo Hrvatsku, koji prati rub pečata. U sredini se nalazi logo stranke.

(3) Pečat su ovlaštene koristiti osobe ovlaštene za zastupanje Stranke, a čuva ga Tajnik Stranke.

(4) Pečate imaju i ustrojstveni oblici PH. Pečat ustrojstvenog oblika istovjetan je pečatu PH, s tim što u drugom redu teksta stoji naziv ustrojstvenog oblika.

(5) Znak PROMIJENIMO HRVATSKU plave je boje, a s lijeve strane nalaze se dva šiljasta trokuta crvene boje koja se spajaju, a na dnu su dva romba. Veći i manji.

(6) Zastava je pravokutnog oblika na čijoj površini se nalazi znak PROMIJENIMO HRVATSKU iz stavka 5. ovog članka. 

 

Članak 7.

(1) PH je samostalna politička stranka i djeluje u skladu sa svojim temeljnim odrednicama, smjernicama i odlukama svojih ovlaštenih tijela.

(2) PH se može učlaniti u domaće i međunarodne udruge ili organizacije, odnosno sudjelovati u osnivanju takvih udruga ili organizacija.

(3) Odluku o prestanku rada PH ili o njezinom stapanju s drugim političkim strankama odluku donosi Sabor PH.

 

Članak 8.

(1) Rad PH i svih njezinih tijela je javan. Javnost rada osigurava se održavanjem javnih sjednica, objavama informacija i priopćenja putem javnih pisanih i elektroničkih medija te putem vlastite web stranice.

(2) Tijela PH mogu svojom odlukom isključiti javnost sa sjednica te odlučiti da se pojedini podaci i isprave čije bi javno objavljivanje moglo štetiti interesima Stranke ili njenih članova ne objavljuju.

 

Članak 9.

PH može radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva stjecati prihode od imovine u svojem vlasništvu, članarine, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

 

ČLANSTVO

 

Članak 10.

Početak i prestanak članstva u PH regulirani su ovim Statutom i Pravilnikom o članstvu, koji donosi Predsjedništvo.

 

Članak 11.

(1) Članom PH može postati svaki punoljetan, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, koji prihvaća Statut i Program PH.

(2) Članom PH postaje se potpisom pristupnice i upisom u registar članstva PH. Odluku o prijemu u članstvo donosi Tajnik PH.

(3) Registar članstva vodi tajnik PH,  Registar članstva se vodi pri sjedištu PH.

 

Članak 12.

(1) Članstvo u PH prestaje:

 • istupom
 • kršenjem odredbi Pravilnika o članstvu
 • isključenjem iz PH
 • gubitkom poslovne sposobnosti
 • smrću

 

(2) Član može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese PH ili prouzroči ozbiljnu štetu PH i njenom članstvu. Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika ili Tajnika stranke. Na odluku Predsjedništva član ima pravo žalbe, koja se izjavljuje Glavnom odboru, a predaje Predsjedništvu u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke. Glavni odbor o žalbi mora odlučiti u roku od 90 dana od dana zaprimanja žalbe. Odluka Glavnog odbora je konačna.

(3) Svaki prestanak članstva upisuje se u registar članstva PH.

 PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

 

Članak 13.

(1) Svaki član PH pripada jednom od ogranaka, prema mjestu stanovanja.

(2) U ogranku članovi PH ostvaruju svoja prava i ispunjavaju svoje dužnosti.

(3) U slučaju preseljenja iz mjesta stanovanja, član se odjavljuje u matičnom ogranku PH, a nakon prijave promjene u evidenciji članstva, prijavljuje se ogranku novog mjesta stanovanja i uključuje u njegov rad.

 

Članak 14.

Član PH ima pravo:

 • sudjelovati u radu, biti kandidiran te birati i biti biran u sva stranačka tijela, iznositi prijedloge, mišljenja i prigovore na rad PH i njezinih tijela;
 • sudjelovati u odlučivanju, biti obaviješten o svim stavovima i odlukama PH.

 

Članak 15.

Član PH dužan je:

 • promicati Program PH i zalagati se za njegovo oživotvorenje;
 • pridržavati se odredaba Statuta;
 • provoditi odluke tijela PH, pri čemu je mjerodavna odluka višeg tijela;
 • zalagati se za interese PH i čuvati njezin ugled;

 

UNUTARNJA ORGANIZACIJA STRANKE

 

Članak 16.

(1) PH je organizirana teritorijalno i funkcionalno.

(2) Teritorijalnu organizaciju PH čine:

 • ogranci;
 • županijske organizacije.

 

TERITORIJALNA ORGANIZACIJA – OGRANAK

 

Članak 17.

(1) Ogranak je temeljna organizacijska jedinica PH.

(2) Za osnivanje ogranka PH potrebno je 7 (sedam) članova PH.

(3) Ogranak se osniva za područje općine ili grada.

(4) Na području Grada Zagreba ogranak se, u pravilu, osniva na području gradske četvrti.

Članak 18.

Ogranci promiču i oživotvoruju politiku PH, neposrednim djelovanjem svojih članova u različitim oblicima okupljanja i djelovanja građana, te zagovaraju interese općine odnosno grada u kojima djeluju, a posebno u predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti.

Članak 19.

(1) Ogranci djeluju sukladno političkim načelima PH sadržanim u Programu, Statutu, deklaracijama i odlukama viših tijela PH.

(2) Ogranci samostalno odlučuju o međustranačkim dogovorima o suradnji i zajedničkim nastupima na izborima u svojoj općini odnosno gradu, u skladu s općom politikom PH.

(3) Ogranci određuju kandidate za izbore u predstavnička tijela općine, odnosno grada te daju prijedloge kandidata za predstavnička tijela na ostalim razinama, usko surađujući po tim pitanjima s višim tijelima PH.

Članak 20.

(1) Ogranak PH ima ova tijela:

 • Skupštinu;
 • Predsjedništvo;

 

(2) Ogranci PH mogu osnivati i druga tijela, ako to nije u suprotnosti sa Statutom.

 

Članak 21.

(1) Skupština je najviše programsko i izborno tijelo ogranka.

(2) Osnivačku skupštinu ogranka čini najmanje 7 (sedam) članova PH.

 

Članak 22.

Nadležnosti Skupštine ogranka su sljedeće:

 • suglasno općim političkim načelima, sadržanim u Programu, Statutu i drugim dokumentima PH, utvrđuje ciljeve djelovanja i donosi program rada ogranka za razdoblje između dviju skupština;
  • bira i razrješava:
  • predsjednika ogranka;
  • potpredsjendika ogranka;
  • 3 (tri) člana predsjedništva ogranka;
 • donosi Poslovnik o radu;
 • obavlja druge poslove predviđene Statutom.

 Članak 23.

(1) Sjednice Skupštine ogranka održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u dvije godine.

(2) Sjednice Skupštine ogranka saziva i njima predsjedava predsjednik ogranka.

 Članak 24.

(1) Na sjednicu Skupštine ogranka obavezno se pozivaju svi članovi ogranka.

(2) Pozivi se šalju u pisanom obliku, najmanje 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, s točno naznačenim mjestom i vremenom održavanja, te s predloženim dnevnim redom.

 Članak 25.

(1) Predsjednik ogranka je izvršno-političko tijelo ogranka PH.

(2) Predsjednik ogranka obavlja sljedeće zadatke:

 • organizira političko djelovanje ogranka, u skladu s Programom i Statutom;
 • potiče političku djelatnost, radi na organiziranju ogranka, brine se za materijalna i financijska dobra, potiče izvršavanje zadaća;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

(3) Za obavljanje pojedinih poslova predsjednik može zadužiti bilo kojeg člana ogranka.

 

Članak 26.

(1) Predsjedništvo ogranka je izvršno političko-tijelo ogranka PH.

(2) Predsjedništvo ogranka čine:

 • predsjednik;
 • podtpredsjednik;
 • 3 (tri) člana koja bira Skupština ogranka.

(3) Članovi Predsjedništva, na prijedlog predsjednika ogranka između sebe biraju tajnika.

(4) Sjednice predsjedništva ogranka saziva predsjednik ogranka, koji im i predsjedava.

(5) Predsjednik ogranka može pisanim putem ovlastiti podpredsjednika da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti.

 Članak 27.

Predsjedništvo ogranka PH:

 • organizira provođenje politike PH i izvršenje programa ogranka;
 • provodi odluke Skupštine ogranka;
 • potiče omasovljenje članstva;
 • analizira i zauzima stajališta o aktualnim političkim pitanjima na području svog djelovanja;
 • određuje kandidate za gradonačelnika, načelnika općine i predsjednika vijeća gradske četvrti kao i njihove zamjenike;
 • donosi odluku o predizbornim i postizbornim koalicijama na razini grada, općine i vijeća gradske četvrti;
 • predlaže višim tijelima kandidate za izbor u predstavnička tijela na svim razinama kao i kandidate i za tijela Stranke;
 • organizira predizborne aktivnosti;
 • potiče i organizira promotivne aktivnosti;
 • vodi tekuće poslove;
 • donosi Poslovnik o radu
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

TERITORIJALNA ORGANIZACIJA – ŽUPANIJSKA ORGANIZACIJA

Članak 28.

(1) Županijska organizacija PH ustrojava se na području županije, sukladno administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske.

(2) Županijsku organizaciju PH čine predstavnici najmanje 3 (tri) ogranaka na području županije.

 Članak 29.

Županijska organizacija PH promiče i oživotvoruje politiku PH, usklađuje djelovanje ogranaka na svom području i zagovara posebne interese županije u kojoj djeluje, preko svojih predstavnika predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti.

 Članak 30.

(1) Županijska organizacija PH dužna je djelovati sukladno općim političkim načelima PH, sadržanim u Programu, Statutu, deklaracijama i odlukama središnjih tijela.

(2) U skladu s načelima iz prethodnog stavka, županijska organizacija PH samostalno odlučuje o oblicima i načinu suradnje s drugim političkim strankama koje djeluju na njenom području.

Članak 31.

(1) Tijela županijske organizacije su:

 • Županijska skupština;
 • Predsjedništvo

(2) Županijska organizacija PH može osnivati i druga tijela, ako to nije u suprotnosti sa Statutom.

 

Članak 32.

(1) Županijska skupština najviše je programsko i izborno tijelo PH za područje županije.

(2) Županijsku skupštinu čine:

 • predsjednik, koji je ujedno i predsjednik županijske organizacije PH;
 • potpredsjednik županijske organizacije PH;
 • predsjednici ogranaka s područja županijske organizacije;
 • povjerenici za ogranke s područja županijske organizacije;

 

(3) Nadležnosti županijske skupštine su sljedeće:

 • suglasno općim političkim načelima, sadržanim u Programu, Statutu i drugim dokumentima PH, utvrđuje ciljeve djelovanja i donosi program rada županijske organizacije za razdoblje između dviju skupština;
 • glasovanjem bira i razrješava:
 1. a) predsjednika županijske organizacije;
 2. b) potpredsjednika županijske organizacije;
 3. c) tri člana predsjedništva županijske organizacije;
 • donosi Poslovnik o radu;
 • obavlja druge poslove predviđene Statutom.

(4) Sjednice županijske skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje.

 

Članak 33.

Ovlaštenja županijske skupštine su sljedeća:

 • suglasno općim političkim načelima PH, utvrđuje ciljeve na razini županije koje županijska organizacija, djelovanjem svojih ogranaka, treba oživotvoriti;
 • koordinira rad ogranaka i potiče formiranje novih te omasovljenje članstva;
 • u cilju unapređivanja rada ogranaka, županijska skupština može osnivati koordinacijska tijela čiji se sastav, ovlaštenja i način rada određuju Poslovnikom županijske skupštine;
 • iz svog sastava bira predsjednika županijske organizacije i potpredsjednika županijske organizacije;
 • na prijedlog novoizabranog predsjednika županijske organizacije, bira tajnika županijske organizacije PH;
 • bira kandidate za zastupnike u Hrvatskom saboru koji se određuju biranjem članstva županijske organizacije na koju se kandidati odnose za svaku izbornu jedinicu;
 • predlaže kandidate za župana i gradonačelnika grada Zagreba;
 • predlaže predizborne i postizborne koalicije na razini županije i grada Zagreba;
 • predlaže i izabire kandidate za vijećnike u županijskoj skupštini, kao i njegove zamjenike;
 • organizira predizborne aktivnosti na razini županije;
 • organizira promotivne aktivnosti PH (tribine, manifestacije, medijske nastupe i sl.);
 • donosi Poslovnik o radu;
 • obavlja druge poslove utvrđene Statutom.

 

Članak 34.

(1) Predsjedništvo županijske organizacije čine predsjednik, potpredsjednik i tri člana koje bira županijska skupština.

Predsjedništvo je  izvršno-političko tijelo županijske organizacije PH. Predsjednik upravlja radom županijske organizacije.

Predsjednik upravlja radom predsjedništva i cjelokupnom županijskom organizacijom.

(2) Predsjednik županijske organizacije PH obavlja sljedeće zadatke:

 • organizira političko djelovanje županijske organizacije, u skladu s Programom i Statutom;
 • potiče političku djelatnost, radi na organiziranju županijske organizacije, brine se za materijalna i financijska dobra, potiče izvršavanje zadaća tijela županijske organizacije;
 • imenuje povjerenike u skladu sa Statutom;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

(3) Za obavljanje pojedinih poslova predsjednik može zadužiti bilo kojeg člana predsjedništva županijske organizacije.

 

POVJERENIK

 

Članak 35.

(1) Ako na nekom području ne postoji ogranak, Predsjednik županijske organizacije za to će područje imenovati povjerenika sa zadaćom da aktivira članstvo i obavi Statutom predviđenu proceduru za osnivanje, odnosno obnovu ogranka.

(2) Ukoliko u pojedinoj županiji, sukladno administrativno-teritorijalnoj podjeli RH, ne postoji županijska organizacija, Predsjedništvo PH imenovat će povjerenika.

(3) Rok za uspostavu ogranka, odnosno županijske organizacije, je 6 (šest) mjeseci od dana imenovanja povjerenika, a protekom tog roka pokreće se postupak ponovnog imenovanja povjerenika.

 

SREDIŠNJA TIJELA PH

Članak 36.

Središnja tijela Stranke su:

 • Sabor PH;
 • Glavni odbor PH;
 • Predsjedništvo;
 • Predsjednik;
 • Tajnik;
 • Nadzorni odbor.

 

SABOR PH

Članak 37.

(1) Sabor je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo PH.

(2) Sabor PH čine svi članovi dok njihov broj ne premaši 200 a nakon toga je čine:

 1. a) Članovi po funkciji:
 • Predsjednici županijskih organizacija;
 • članovi središnjih tijela PH.
 1. b) Izabrani članovi:
 • Predstavnici županijskih organizacija izabranih na način da županijska organizacija bira jednog predstavnika na svakih započetih 10 (deset) članova, počevši od broja 10 (deset).

Članak 38.

Sabor PH obavlja sljedeće poslove:

 • ustanovljuje opću politiku PH;
 • donosi Program, programske dokumente i Statut;
 • razmatra i ocjenjuje cjelokupno djelovanje PH;
 • na prijedlog Predsjedništva donosi i mijenja temeljna politička načela, programska usmjerenja, izmjene i dopune Statuta i Statut PH;
 • donosi Poslovnik o radu te odluke i druge akte iz svoje nadležnosti;
 • bira i razrješava 3 (tri) člana Nadzornog odbora PH;
 • izabire 7 (sedam) članova Glavnog odbora;
 • donosi odluku o prestanku rada PH;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

 

Članak 39.

(1) Sjednicu Sabora PH saziva i njome predsjeda, do izbora radnog predsjedništva, predsjednik PH.

(2) Odluka o sazivanju Sabora sadrži datum i vrijeme održavanja, te prijedlog dnevnog reda.

(3) Izborna sjednica Sabora se održava svake četiri godine. Prema potrebi mogu se održavati tematske sjednice Sabora PH.

(4) Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Sabora PH na pisani zahtjev najmanje 25% članova PH, u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Pisani zahtjev mora sadržavati prijedlog dnevnog reda.

 

GLAVNI ODBOR PH

Članak 40.

(1) Glavni odbor PH najviše je političko i programsko tijelo PH između dvaju Sabora PH. Glavni odbor čini po jedan član iz svake županijske organizacije, članovi Predsjedništva i 7 (sedam) članova izabranih na Saboru PH-a i saborski zastupnici u Hrvatskom Saboru iz redova PH.

(2) Na prvoj sjednici Glavnog odbora, koju saziva predsjednik PH Središnji odbor bira predsjednika i potpredsjednika Glavnog odbora. Glavni odbor ima tajnika kojeg imenuje predsjednik Glavnog odbora.

(3) Rad Glavnog odbora uređuje se Poslovnikom Glavnog odbora koji se usvaja na prvoj sjednici.

 

Članak 41.

(4) Ovlaštenja Glavnog odbora PH su sljedeća:

 • na osnovi Temeljnih odredbi PH, Statuta PH te programskih dokumenata donosi odluke i zaključke te daje preporuke predsjedniku PH i Predsjedništvu PH;
 • raspravlja o izvješću predsjednika PH i odlučuje o njegovu prihvaćanju;
 • donosi prijedloge dokumenata za Sabor PH;
 • Na prijedlog Predsjednika PH bira Tajnika PH;
 • odlučuje o povezivanju PH s drugim političkim ili nepolitičkim organizacijama te učlanjivanju PH u međunarodne političke i nepolitičke organizacije;
 • donosi odluku o predizbornom i postizbornom koaliranju na državnoj razini.
 • predlaže kandidate za zastupnike u Hrvatskom saboru.
 • predlaže i bira kandidate za članove Vlade i kandidate za Europski parlament;
 • određuje način kandidiranja i postupak biranja za tijela PH, kad to nije određeno Statutom;
 • utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta;
 • određuje uvjete i mjerila za dodjeljivanje priznanja pojedincima, tijelima te pravnim i drugim osobama za osobit doprinos radu PH-a, donosi odluke o počasnim članovima PH;
 • bira vršitelja dužnosti predsjednika PH ako izabrani predsjednik prestane obnašati dužnost;
 • bira vršitelja dužnosti člana Središnjeg odbora PH ako je neki od izabranih članova Središnjeg odbora PH prestao obnašati svoju dužnost iz bilo kojeg razloga;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim aktima.

 

Članak 42.

(5) Glavni  odbor PH zasjeda najmanje jedanput godišnje, a sjednice saziva predsjednik Glavnog odbora.

(6) Predsjednik Glavnog odbora PH može pozvati istaknute stručnjake i javne djelatnike da sudjeluju u radu Glavnog odbora PH.

 

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 43.

(1) Predsjedništvo je najviše upravno-političko tijelo PH.

(2) Predsjedništvo PH čine:

 • Predsjednik;
 • potpredsjednik;
 • tajnik;
 • šest članova.

(3) Sve članove Predsjedništva, osim tajnika bira Sabor PH.

(4) Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik PH a u slučaju spriječenosti predsjednika, potpredsjednik PH.

(5) Odluke Predsjedništva obvezuju sva niža tijela PH.

 Članak 44.

Ovlaštenja Predsjedništva PH su sljedeća:

 • utvrđuje programske smjernice za pojedina područja političkog, ekonomskog i društvenog života;
 • odlučuje suradnji i članstvu PH u međunarodnim političkim ili nepolitičkim organizacijama;
 • donosi pravilnike na temelju Statuta;
 • usvaja program rada, financijski plan i završni račun za pojedinu godinu;
 • donosi odluku o sjedištu i promjeni sjedišta PH;
 • provodi odluke Sabora PH;
 • koordinira rad županijskih organizacija na provođenju politike i Programa PH;
 • analizira i zauzima stajališta o aktualnim političkim pitanjima;
 • osmišljava i organizira provođenje političkih i poslovnih aktivnosti PHi;
 • na prijedlog predsjednika donosi odluku raspuštanju ogranka, odnosno županijske organizacije i imenovanju povjerenika;
 • u slučaju da Predsjednik prestane obnašati svoju dužnost, imenuje vršitelja dužnosti Predsjednika do sljedećeg izbornog Sabora PH
 • brine se za materijalna i financijska dobra;
 • obavlja druge poslove predviđene Statutom.

 

PREDSJEDNIK (PREDSJEDNICA)

Članak 45.

(1) Predsjednik PH upravlja Strankom, izvršava i provodi odluke Predsjedništva te odlučuje o tekućim poslovima vezanim za neposredno upravljanje Strankom.

(2) Predsjednika bira Sabor PH.

(3) Predsjednik PH:

 • predstavlja i zastupa PH;
 • provodi politiku PH u skladu s programom i programskim dokumentima, Statutom, odlukama i zaključcima Sabora i Predsjedništva PH te u tu svrhu donosi provedbene političke odluke, zaključke, upute i druge akte;
 • predlaže Glavnom odboru PH izbor i razrješenje Tajnika;
 • predlaže Predsjedništvu PH donošenje odluke o raspuštanju ogranka, odnosno županijske organizacije PH i imenovanje povjerenika;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

(4) Ukoliko predsjednik PH prestane obnašati svoju dužnost tijekom razdoblja svojeg mandata iz bilo kojeg razloga, Predsjedništvo imenuje vršitelja dužnosti Predsjednika do sljedećeg izbornog Sabora PH.

 

TAJNIK

 Članak 46.

(1) Tajnika PH bira i razrješava Glavni odbor PH na prijedlog Predsjednika.

(2) Tajnik PH:

 • brine o nesmetanom funkcioniranju PH;
 • sudjeluje u pripremi dokumenata i radu središnjih tijela PH te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za njihov rad;
 • koordinira rad općinskih i gradskih ogranaka, te županijskih organizacija PH;
 • zadužen je za unapređenje organizacijske strukture;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih tijela PH.

(3) U slučajevima duže odsutnosti ili spriječenosti, tajnika zamjenjuje član Predsjedništva kojeg odredi predsjednik PH.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 47.

(1) Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana, koji se biraju na Saboru PH. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i donose Poslovnik o radu.

(2) Nadzorni odbor ocjenjuje jesu li odluke i rad tijela i dužnosnika PH u suglasnosti sa zakonima i drugim propisima u Republici Hrvatskoj te raspolaže li se sredstvima PH zakonito, uredno i namjenski.

(3) Izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju koji se podnosi na odobrenje nadležnim tijelima PH mora biti popraćen pisanim mišljenjem Nadzornog odbora.

 

IZBORI, KANDIDIRANJE i RAZRJEŠENJE

 

Članak 48.

(1) Svaki član PH može birati i biti biran u tijela PH na svim razinama.

(2) Mandat svim tijelima PH je četiri godine.

(3) Izbor za članove tijela PH obavlja se u pravilu tajnim glasovanjem, u odvojenim postupcima za svako tijelo, osim kada je Statutom drugačije propisano.

(3) Za tijela PH koja čini jedan član (npr. predsjednik, tajnik…) izabrani su kandidati koji dobiju natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova.

(4) Za tijela PH u koja se bira više članova izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova prisutnih članova, redoslijedom broja dobivenih glasova.

 Članak 49.

Način kandidiranja i postupak biranja određuje Predsjedništvo, istodobno s donošenjem odluke o provođenju redovitih ili prijevremenih izbora za tijela PH, u skladu s odredbama Statuta.

 Članak 50.

Razrješenje pojedinih članova tijela Stranke ili tijela u cjelini, te njihovu popunu do kraja mandata tijela (kada se stvore političko-programski razlozi za to, a uvjetovani su neaktivnošću tijela u cjelini ili pojedinih članova/članica), može izvršiti isključivo ono tijelo koje je te članove (članice) ili tijela i izabralo, osim u slučajevima kada je Statutom drugačije propisano.

 

KVORUM I ODLUČIVANJE

 Članak 51.

(1) Tijela PH mogu donositi odluke ako je sjednici nazočna većina od ukupnog broja njihovih članova.

(2) Iznimno od odredbe prethodnog stavka, Skupština ogranka i županijska skupština mogu odlučivati ako je sjednici nazočna najmanje 1/3 (jedna trećina) njihovih članova.

(3) Tijela PH donose pravovaljane odluke ako je za njih glasovala većina nazočnih članova.

(4) Iznimno od odredbi ovoga članka, odluka o prestanku rada PH ili spajanju s drugim strankama donosi se 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova svih članova Sabora PH.

 

STATUT I DRUGI AKTI STRANKE

 

Članak 52.

(1) Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i upravljanje u Stranci.

(2) Statut se donosi na način u postupku propisanim ovim Statutom.

 

Članak 53.

(1) Tijela PH donose, u skladu sa svojim ovlastima utvrđenim Statutom, odluke, zaključke i naputke.

(2) Odlukom se, na opći način, uređuju pitanja provedbe pojedinih odredaba Statuta.

(3) Zaključkom se uređuju konkretna pitanja iz nadležnosti tijela PH, a naputkom način postupanja tijela PH.

(4) Odluke, zaključci i naputci objavljuju se u izvješćima tijela PH ili na drugi prikladan način.

 MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 54.

(1) PH ostvaruje prihode iz izvora utvrđenih u članku 9. Statuta, a u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnost i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14).

(2) U slučaju prestanka rada PH, njezina imovina će pripasti Zakladi biskup Josip Lang, Palmotićeva 33, 10000 Zagreb.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkom Saboru PH.

(2) Nakon upisa u Registar političkih stranaka Statut će biti objavljen u „Narodnim

novinama“.

 

U Zagrebu, 02. srpnja 2016.

Predsjednik

prof. dr. sc. Ivan Lovrinović

_________________________

Temeljna načela

Uvod

Mi, građani okupljeni u stranku “Promijenimo Hrvatsku” želimo formirati i potvrditi zajednički sustav vrijednosti koji će biti glavni okvir budućeg političkog djelovanja s ciljem izvlačenja Hrvatske iz duboke gospodarske, moralne i društvene krize.

Na javnoj sceni HDZ i SDP, kao najveće političke stranke, žele ostaviti dojam o različitostima, a suštinske razlike među njima niti nema jer su se pojmovi ljevice i desnice u njihovom djelovanju izmiješali i izgubili. Oko 300 članova iz obje stranke u proteklih 20 godina upravljali su svim najvažnijim institucijama i donosili najvažnije odluke, a krajnji rezultat je duboka kriza ekonomije i društva koja prijeti potpunim raspadom, odnosno dugoročnim dužničkim ropstvom. Neovisnost, državnost, ustav i vlastiti novac nisu donijeli blagostanje i očekivanu demokraciju, već smo ušli u razdoblje ograničenog suvereniteta. Obje stranke su provodile u proteklih 20 godina, kada su bile na vlasti, isti model ekonomske politike koji počiva na temeljima neoklasične ekonomije što bi SDP-u trebalo biti strano, jer lijevo orijentirane stranke prije svega brane interese radnika. S druge strane, HDZ kao stranka koja se kiti državotvornošću, domoljubljem i obranom nacionalnih interesa osuđena je za sudjelovanje u neviđenoj pljački Hrvatske. U vrijeme vladavine HDZ-a su međunarodnom sudu u Den Haagu isporučeni hrvatski generali s neupitnim zaslugama u Domovinskom ratu. Upravo u ovo današnje vrijeme želimo napraviti jasnu granicu raspoznavanja u političkom djelovanju kroz sustav vrijednosti koji nas povezuje i kojim ćemo se voditi u promjeni stanja u Hrvatskoj.

Hrvatska se dulje vrijeme nalazi u beskoncepcijskom stanju koje kod građana stvara osjećaj sve veće dezorijentacije, gubitka vizije budućnosti i nade u pravedan i dostojanstven život. Krajnje je vrijeme za novi put, za radikalne promjene prioriteta, za promjene u shvaćanju nasušne potrebe za boljitkom i obnovom moralnih vrijednosti. Za to su potrebni: znanje, patriotizam, hrabrost i odgovornost.

Temeljna načela djelovanja stranke “Promijenimo Hrvatsku”:

-Poštivati svakog čovjeka, njegovo dostojanstvo, prava i slobodu, neovisno o njegovoj etničkoj i vjerskoj pripadnosti, svjetonazoru, dobi, spolu, spolnoj orijentaciji, političkom uvjerenju i socijalnom položaju.
-Hrvatska treba biti država u kojoj će svaki građanin imati zajamčena prava na dostojanstvenu i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i socijalnu skrb.
-Odgovorne funkcije neće moći obnašati oni koji su pravomoćno osuđeni za bilo koji oblik kriminala i drugih protuzakonitih aktivnosti.
-Domovinski rat je najsvjetliji dio naše ukupne, a posebice novije povijesti a prema hrvatskim braniteljima ćemo se odnositi s poštovanjem i zahvalnošću. Oni za nas ne predstavljaju problem, već ćemo s njima rješavati probleme.
-U promjeni hrvatske stvarnosti i izgradnji bogatijeg i sretnijeg društva trebaju sudjelovati svi njezini građani, bez obzira na vjeru, nacionalnu pripadnost, spol i rasu i moraju imati ista prava kako pred zakonom tako i iste mogućnosti u svome samoostvarenju
-Obitelj je temeljna stanica hrvatskog društva u kojoj se odvijaju najvažniji procesi u odgoju i razvoju svake osobe. Brak je isključivo zajednica muškarca i žene.
-Rad i život od rezultata rada jedna je od temeljnih vrijednosti i preduvjet stvaralaštva, zdravog razvoja i formiranja ispravnog odnosa prema životu. Rad je danas obezvrijeđen, a bogaćenje preko noći popularizirano i nameće se mladeži kao poželjan i uspješan obrazac života.

Programske osnove i načela našeg djelovanja po pojedinim područjima:

 1. Svjetonazorska pitanja

Hrvatska država je sekularna.
U Hrvatskoj, prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011.g., živi 86,24% katolika, pa je neprihvatljivo da se nameću pojedina rješenja u sferi odgoja i obrazovanja u fazi djetinjstva i rane mladosti koja su protivna kršćanskim načelima. Sadržaji građanskog i zdravstvenog odgoja stoga moraju biti prethodno raspravljeni i usuglašeni sa obiteljskim udrugama, a posebice Katoličkom crkvom te vodstvima ostalih vjerskih zajednica.

 1. Demografija

Smatramo da je najveći dugoročni problem Hrvatske trend demografskog pada, koji ukoliko se ne prekine prijeti nestankom društva i države najkasnije do kraja stoljeća. Aktivnim mjerama na temelju iskustava Skandinavskih zemalja nužno je napraviti temelje za demografski zaokret.
Majci i majčinstvu nužno vratiti dignitet koji zaslužuje, kako se njena karijera i obveze prema djeci i obitelji ne bi kažnjavale već zaštitile i kompenzirale razrađenim programima države i pravednim porodiljnim naknadama. Omogućit ćemo majkama i trudnicama da ne rade nedjeljom jer je nedjelja dan obiteljskog mira i druženja.
Revitalizacija sela i poljoprivrede ima strateški značaj jer je upravo to učinkovit način zaustavljanja demografskog pada i zadržavanja mladih ljudi na selu.
Pola Hrvatskog nacionalnog korpusa živi izvan granica RH, pa ćemo osmisliti model stimuliranja povratka iseljene Hrvatske u domovinu.

 1. Gospodarstvo

Naš gospodarski program počivat će na sasvim drugačijim temeljima u odnosu na dosadašnje čime ćemo prekinuti i odbaciti program koji su od 1993.g. pa sve do danas provodile sve vlade, a koji je bio temelj za rastakanje proizvodnje, desetkovanje izvoza i rast vanjskog duga.
Novi gospodarski program će kao glavni cilj imati rješavanje problema nezaposlenosti i povećanje stopa rasta BDP-a pod svaku cijenu. Znanje o potrebnim promjenama i načinu njihovog provođenja u gospodarstvu smatramo upravo svojom najvećom prednošću u odnosu na druge  stranke.
Nužno je preispitati razloge nenaplaćenosti poreza koji kumulativno do sada iznosi oko 40 milijardi kuna i koncesija od oko 8 mlrd kuna.
Monetizacija autocesta nije potrebna i bila bi štetna. Koncesije za dovršenje autoceste do Dubrovnika i Pelješkog mosta su dobrodošle.
Odluku o zaduživanju iznad 500 milijuna dolara ili eura morat će raspraviti i potvrditi  Sabor.
Neodgovarajući postojeći Ured za javni dug treba izdvojiti iz Ministarstva financija. On treba biti bolje ekipiran, osmišljen, neovisan i nadziran od neovisnih znanstvenika i stručnjaka u službi poreznih obveznika.
Hrvatsku narodnu banku treba vratiti u demokratske okvire funkcioniranja i povećati resuverenizaciju monetarnog sustava. Novi ključni cilj HNB-a treba biti podrška rastu BDP-a, a potom stabilnost cijena. Izmjenama Zakona o HNB-u omogućiti državnoj reviziji redovitu kontrolu njenog poslovanja.
Državnu imovinu koja propada, a po vrijednosti je peta u EU, (“Statistical Yearbook of Croatia 2013“, Eurostat), treba u zadanom i razumnom roku najvećim dijelom privatizirati po jasnim kriterijima i na transparentan način, te time spriječiti njeno daljnje propadanje ili obezvrjeđivanje. Odluke o privatizaciji važne imovine mora donijeti Sabor.
Zalažemo se za smanjenje poreznih opterećenja i ostalih davanja poduzetnicima.
Snižavanje kamatnih stopa jedan je od ključnih preduvjeta za izlazak iz depresije i stimuliranje investicija privatnog i javnog sektora.
Investicije trebaju biti jedan od ključnih generatora izlaska iz depresije i rasta BDP-a, a one bi se realizirale u sektorima: energetike, vodoprivrede, prometne infrastrukture i privatnog poduzetništva.
Hrvatska je peta zemlja u EU (“Key World Energy Statistics“, International Energy Agency), po uvozu električne energije i jasno je da su investicije u ovaj sektor opravdane.
Posebnim programima motivirati iseljenu Hrvatsku da investiraju u domovinu. Sustavno i temeljito raditi na povezivanju poduzetnika iz RH s hrvatskim poduzetnicima izvan RH.

 1. Obrazovanje i odnos prema mladeži

U osnovnom i srednjoškolskom obrazovanje želimo konačno stabilizirati programe izvođenja nastave koji su se prečesto mijenjali i postali veliko opterećenje za đake.
Nastavne programe treba reducirati u smjeru veće orijentacije na ono što je potrebno za život, vještine uz poticanje i razvijanje sposobnosti pojedinca za samostalno i logično razmišljanje i donošenje odluka.
Bolonjska reforma nije na hrvatskim sveučilištima dala očekivane rezultate. Promjena programa s ciljem bržeg uključivanja studenata u svijet rada dovela je do parcijalizacije stjecanja znanja, gubljenja cjelovitosti, slabijeg usmenog izražavanja studenata i redukcije broja sati nastave u ključnim predmetima. Stoga je neophodno napraviti reviziju bolonjskog procesa i institucija koje se bave visokim obrazovanjem.
Programi visokog obrazovanja trebaju biti više usklađeni s novim tendencijama u gospodarstvu, novim tehnologijama u poslu i novim zanimanjima.
U strukturi ukupno nezaposlenih većinu čine mladi, što je nakon Grčke i Španjolske najviše u Europskoj uniji. Prema Eurostatovim statističkim podacima za 2013., stopa nezaposlenosti mladih je iznosila 43% (“Statistical yerabook of Croatia 2013“), a prema podacima Državnog zavoda za statistiku („Statistički ljetopis 2013.“), nezaposlenost mladih se kreće oko 50%. Sadašnja mjera države kojom se financira pripravnički staž mladim nezaposlenim osobama je palijativne naravi. Naš ekonomski program će preferirati zapošljavanje mladih, a porezna politika će dodatno stimulirati poslodavce na njihovo zapošljavanje.
Zalažemo se za ukidanje prevelikog broja kladionica i igara na sreću koje posluju u neposrednoj blizini škola kako u velikim tako i malim gradovima i selima. Tu se nalazi izvor stvaranja ovisnika o kocki koji postaju veliki teret kako za obitelj tako i za državu.
Osmislit ćemo program i politiku odnosa prema mladeži koja je dominanto prepuštena sama sebi, izložena opasnostima kocke, narkotika, računalne ovisnosti.
U sportu ćemo se zalagati za veće poticanje amaterizma, timskog rada i širenja sportske kulture u školama i na sveučilištima.
Snažno ćemo promovirati prirodne i tehničke znanosti na sveučilištima, popularizirati tehničku kulturu u fazi djetinjstva među mladima i poticati razvoj vještina kako bismo razvijali naciju stvaralaštva.

 1. Socijalna politika

Socijalna politika treba biti amortizer društva u prevladavanju problema tranzicije gospodarstva, posljedica domovinskog rata i drugih uzroka.
Srednji stalež smatramo glavnom bazom razvoja ekonomije i naša će ekonomska politika omogućiti njegovo ponovno širenje i jačanje, jer on predstavlja glavni čimbenik potražnje i potrošnje, te sprječava ekstremnu raspodjelu dohotka i društveno raslojavanje.
Socijalna politika i mirovinski sustav ne smiju biti alternative za promašenu ekonomsku politiku kojom se lažno rješava problem nezaposlenosti, što je do sada u značajnoj mjeri bio slučaj.
Mlađim umirovljenicima, zdravim i željnim rada našim gospodarskim programom ćemo omogućiti povremeno ili zapošljavanje na određeno vrijeme, jer se među njima nalazi značajan broj iskusnih stručnjaka i majstora s velikim vještinama.
Obitelji koje imaju samo jedan stan ne mogu zbog nemogućnosti otplate kredita biti ovrhom izbačeni iz njega.
Umirovljenicima je potrebno zajamčiti i održavati stabilnost kupovne moći njihovih mirovina i prihvatljivu kvalitetu zdravstvenih usluga.

 1. Pravosuđe i državna uprava

Pravosuđe je još uvijek neučinkovito, loše organizirano i nije u potrebnoj mjeri neovisno. Bez dobro organiziranog, stimuliranog i učinkovitog pravosuđa nije moguć razvoj demokracije, gospodarstva i društva u Hrvatskoj.
Stalne i prekomjerne izmjene raznih zakona stvorile su ambijent u kojem se više skoro nitko ne snalazi, a to znači pravnu nesigurnost.
Provesti reorganizaciju sudova kojih ima previše, povećati efikasnost uz bolju stimulaciju sudaca.
Sigurnosne službe treba staviti pod učinkovitiji nadzor.
Nužno je hitno ukidanje predstečajnih nagodbi koje su stvorile ogromnu diskrecijsku moć Ministarstvu financija i prostor za klijentelizam, a u pravosuđu stvorile nered i potisnule ga na marginu.
Zalažemo se za smanjenje broja općina i administracije jer predstavljaju veliki trošak te stvaraju dodatne administrativne prepreke poduzetnicima i investitorima. Nužna je i decentralizacija pojedinih funkcija države.

 1. Upravljanje prirodnim bogatstvima i zaštita okoliša

Prirodni resursi i ljepote su ono najvažnije što Hrvatska ima. Borit ćemo se protiv svakog pokušaja privatizacije voda, šuma i obradivog tla i zalagati se da se takva odredba uvrsti u Ustav RH.
Mjerama ekonomske politike, a posebice stimulacijama unutar porezne politike, pokušat ćemo od otpada stvoriti zanimljivu i profitabilnu gospodarsku djelatnost.
Zaštita okoliša ima izravne utjecaje na troškove zdravstvenog sustava, a različitim mjerama ćemo poticati zdraviji način života i okoliš.
Posebnu pažnju ćemo posvetiti kvaliteti hrane koja se uvozi s ciljem zaštite zdravlja stanovništva i smanjenja troškova zdravstva. Hrvatska treba biti “GMO free” zemlja.

 1. Zaštita potrošača i korisnika financijskih usluga

Zalažemo se za poništavanje valutne klauzule u ugovorima o kreditiranju građana od strane banaka, odnosno tražimo pretvaranje njihovih kredita isključivo u kunske obveze na dan potpisivanja u govora s bankom. To je mnoge hrvatske građane dovelo u siromaštvo ili u očajničku situaciju razarajući sve više brakova i povećavajući broj psihički oboljelih.
Zalagat ćemo se za jasniji i bolji zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga jer je to u svijetu, a tako i Hrvatskoj, plodan prostor za manipulacije građanima. Borit ćemo se protiv jednostranih promjena uvjeta u ugovorima s financijskim institucijama ukoliko nisu prethodno obrazložene i odobrene od regulatorne institucije.
Nedopustivo je da porezni sustav RH u najvećoj mjeri zahvaća dohotke radnika, i to onih s nižim primanjima. On je etički i socijalno nepravedan i neprihvatljiv.
Preispitivanje formiranja cijene plina i postojeće koncesije značajno bi utjecalo na pozitivan ishod procesa restrukturiranja Petrokemije u Kutini.
Poticat ćemo preispitivanje sustava formiranja cijena u području mobilne telefonije i internetskih usluga i moguće kartelne neformalne sporazume, jer su cijene u Hrvatskoj osjetno više negoli u EU.

 1. Poljoprivreda i ruralni razvoj

Poljoprivredna politika u Hrvatskoj treba biti prilagođena malom posjedu kakav je u nas u prosjeku. Poljoprivrednike je potrebno bolje povezati i informirati o kulturama koje su isplativije za proizvodnju uz postojeće stimulacije iz državnog proračuna i fondova EU.
Neprihvatljiva je poljoprivredna politika u kojoj seljaci ne znaju otkupne cijene za ključne kulture prije sjetve čime ih se stavlja težak položaj.
Uvođenje reda pri uvozu hrane značajno bi i pozitivno utjecala na domaću poljoprivredu.
Poznati su mehanizmi uravnoteženja cijena kroz interventne otkupe i upravljanje zalihama.

Zalažemo se za osnivanje agrobanke, osjetno niže kamatne stope i snižavanje stope PDV-a na 5% za sav repromaterijal potreban poljoprivredi.
Orijentacija na posebne kulture, zdravu hranu (eko i bio) zahtijevaju posebno razrađen sustav mjera i intervencija te poseban nastup na bogatijim tržištima.

 1. Politički i izborni sustav

Trodioba vlasti u Hrvatskoj povremeno se narušava, a četvrti oblik vlasti, ona monetarna, nije u dovoljnoj mjeri demokratizirana niti integrirana u sustav. Biranje Državnog odvjetnika i Guvernera HNB-a provoditi na transparentniji i demokratskiji način od dosadašnje prakse.
Zalažemo se za smanjenje broja izbornih jedinica i smanjenje broja zastupnika u hrvatskom Saboru. Također se zalažemo za ukidanje tzv. “saborskih mirovina”.
Mi istinsku demokraciju shvaćamo kao sustav u kojem nakon demokratskih izbora narod treba imati one predstavnike za koje je glasovao. Fiktivna demokracija kakvu sada imamo, negira i protiv je preferencijalnog glasovanja kakvog narod želi i manjeg broja izbornih jedinica. Smatramo da je postojeći Izborni zakon jedna od najvećih prepreka u prestrojavanju institucija i političkog sustava u RH i važna kočnica u neophodnom procesu zaokreta koji mora nastupiti. Postojeći Izborni zakon je najbolja ilustracija i potvrda u kojoj mjeri su dvije najveće političke stranke suglasne o tome kako sačuvati model koji im jamči očuvanje pozicija i eliminiranje novih političkih stranaka i pokreta. Stoga se zalažemo za izravno biranje osoba na političke funkcije kako bi birači znali tko ih predstavlja, a oni kome su odgovorni. Također je bitna prilagodba zakona za biranje zastupnika Hrvata izvan RH.
Zalažemo se za veću odgovornost medija za javnu riječ, jer je sve učestalija praksa javnog blaćenja i klevete bez argumenata. Uz pravo na slobodu izražavanja, mora postojati i konkretna odgovornost za javnu riječ, a da pri tome ne destimulira istraživačko novinarstvo.
Glavni cilj našeg ekonomskog programa biti će rješavanje problema nezaposlenosti i sve drugo ćemo podrediti tom cilju. Lažna stabilnost na sceni je već 20 godina i održava se novim kreditima koji nas vode u dužničko ropstvo.

 1. Zdravstveni sustav

Zdravlje i zdravstvene usluge ne smatramo robom, kao i sve ostale, a zdravstveni sustav shvaćamo kao sustav koji treba biti socijalno osjetljiv i koji značajno počiva na solidarnosti svih građana koji će prije svega pružiti zaštitu najugroženijim slojevima društva. Međutim, ekonomska načela poslovanja moraju biti prisutna u najvećoj mjeri, jer bi u protivnom sustav bio stalno izložen nestabilnosti, sukobu javnog i privatnog i lošoj kvaliteti usluga.
Najveći problem hrvatskog zdravstva je monopol HZZO-a koji više od 20 godina uništava državne bolnice paušalnim plaćanjem po modelu socijalističke dogovorne ekonomije, a ne po pruženoj usluzi. Pružene usluge se u državnim bolnicama fakturiraju samo “pro forme” i na kraju godine redovito otpisuju.
Bez ukidanja monopola HZZO-a i otvaranja tog segmenta tržišta i drugim osiguravateljima, dakle sve dok se ne izjednače uvjeti poslovanja, državne bolnice ne mogu imati “realnu šansu” u tom natjecanju i ishod te utrke je lako predvidljiv.
Restrukturiranje zdravstvenog sustava nikada nije ozbiljno pokrenuto, zbog opstrukcija utjecajnih pojedinaca i skupina kako unutar zdravstvenih ustanova tako i u političkim strankama na vlasti. Stoga se zalažemo za fazno restrukturiranje kako ovaj sustav ne bi bio stalni destabilizator proračuna.

Posebno važnu ulogu u reformiranju zdravstvenog sustava ima primarna zdravstvena zaštita kao ključno područje na kojem se rješava dominantan dio problema i gdje treba raditi najviše liječnika. Na kvalitetan način riješit ćemo problem domova zdravlja i koncesionara s ciljem poboljšanja učinkovitosti, kvalitete i smanjenja troškova.

 1. Inovacije i tehnologija

Hrvatska se ne smije oslanjati samo na turizam i poljoprivredu, već mora povećati udjel industrije u ukupnom BDP-u. Još uvijek imamo ljudski potencijal za to.
Tehnološki parkovi i poduzetnički, odnosno inovacijski inkubatori ne mogu biti isključivo prepušteni tržištu zbog slabog interesa i nepostojanja kulture i iskustva, već značajnim dijelom trebaju biti predmetom državne politike.

 1. Pretvorba i privatizacija

Moraju se preispitati svi važni ugovori o prodaji državnih poduzeća, ili njihovih dijelova jer javnosti nisu poznate najvažnije odredbe i detalji. Slučaj Ine to zorno potvrđuje. Zalažemo se za reviziju pretvorbe svih najvažnijih poduzeća u Hrvatskoj što će biti važan potez s ciljem vraćanja povjerenja u državu, institucije i promjenu neetičnog ponašanja. Organiziranje posebnog dijela DORH-a i USKOK-a s jedinim zadatkom za preispitivanje pretvorbe i privatizacije.

 1. Vanjska politika i odnos prema Hrvatima izvan Hrvatske

Hrvatska vanjska politika postala je bezlična, ne rješavaju se međugranični sporovi sa susjednim zemljama, pitanja sukcesije itd.
Hrvatska kao članica EU i NATO saveza ima određene obveze u provođenju zajedničke vanjske politike. No, to ne znači da ne može po potrebi povlačiti poteze koje su od nacionalnog interesa. Ukoliko određeni zajednički interes proizvodi ekonomsku štetu Hrvatskoj, tada bi istu EU trebala solidarno kompenzirati.
Prema rezultatima istraživanja njemačke zaklade “Friedrich Ebert” iz 2012.g. 41% građana Hrvatske je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, BiH treba biti najvažnija zemlja u budućoj vanjskoj politici Hrvatske.
Položaj hrvatskog naroda u BiH je težak i bez odgovarajuće aktivne podrške Hrvatske u promjeni i ostvarenju jednakopravnosti i konstitutivnosti.

 1. Odnos prema Europskoj uniji

Europsku uniju vidimo kao savez neovisnih država koje dijele isti kontinent, povijest, koje ne žele više međusobne ratove i žele ostvariti što viši stupanj ekonomske povezanosti i blagostanja.
Europsku uniju ne shvaćamo kao nadnacionalnu tvorevinu koja će diktirati Hrvatskoj što treba činiti protivno njenoj volji. Naši ključni interesi moraju biti zaštićeni bez obzira na broj glasova koji imamo u Europskom parlamentu.
Naši interesi u EU su prije svega gospodarski. Novčana sredstva iz EU ne smiju postati okosnica ekonomske politike i prevelikih očekivanja, a prema tome ni ovisnosti. Hrvatska mora početi otvarati i razvijati snažnije gospodarske veze prema drugim dijelovima svijeta jer je tržište EU prezasićeno.

 

Zaključno:

Etičnost i kompetentnost kao glavni kriteriji izbora na sve funkcije.

Svjesni smo da je teško vratiti povjerenje u političke stranke zbog dosadašnjih loših iskustava i lažnih obećanja. No, svakom treba biti jasno da je konačno došlo vrijeme da se stručnjaci, radišni i moralni ljudi moraju uključiti u političke procese u Hrvatskoj i na taj način značajno zatvore put mediokritetima i nemoralnim pojedincima koji su u proteklom razdoblju dominirali političkom scenom.

Dakle, mi se ne zanosimo mišlju i nećemo nuditi lažne nade da možemo riješiti sve postavljene ciljeve u istom roku i istom obujmu, ali imamo intelektualni kapacitet da, prije svega, riješimo ključne probleme: nezaposlenost i depresiju, demografski pad, teški teret dugova građana s kreditima uz valutnu klauzulu, te stvoriti poticajno poduzetničko okruženje i vratiti narušeno samopouzdanje i ponos građanima Hrvatske.

No, sadašnja kriza u Hrvatskoj zbog nepoduzimanja potrebnih mjera u dužem prethodnom razdoblju ne može se riješiti bez velikih zahvata i promjena, a za uspjeh su potrebni intelektualni kapacitet nove vlade, etičnost, hrabrost, državničke odluke i predanost javnom interesu.

Etički kodeks

Sukladno članku 44. Statuta Promijenimo Hrvatsku Predsjedništvo stranke PH na IX. sjednici održanoj 22.08.2017., s izmjenama 7.09.2017. na X. sjednici, donosi pročišćeni tekst

ETIČKI KODEKS POLITIČKE STRANKE PROMIJENIMO HRVATSKU

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etički kodeks stranke Promijenimo Hrvatsku (PH) je skup etičkih načela ponašanja dužnosnika i članova stranke Promijenimo Hrvatsku (u daljnjem tekstu: članova PH).

Članak 2.

Članovi PH djeluju u skladu sa sljedećim vrijednostima i načelima: domoljublja, poštenja, pravednosti, poštovanja, odgovornosti, istinoljubivosti, poštivanja ljudskih prava, kulture dijaloga.

Članak 3.

Članovi PH dužni su čuvati čast svojih kolega, svoju osobnu i ugled i čast PH.

Od članova PH očekuje se humano i dostojanstveno ponašanje te pomaganje osobama kojima je potrebna pomoć.

Članak 4.

Članovi PH slobodno, jasno i argumentirano iznose svoja mišljenja i prijedloge o pitanjima važnima za djelovanje i vođenje politike PH. Suprotstavljena mišljenja iznose se argumentirano, bez omalovažavanja tuđih mišljenja i prijedloga.
Članovi PH poštuju Statut stranke i provode odluke koje donose tijela PH.

Članak 5.

U javnim nastupima dužnosnici PH, iznose stavove koji su po mogućnosti usuglašeni od nadležnih tijela i ne štete ugledu i časti te nisu suprotni programskim načelima stranke.

Članak 6.

Zabranjeno je članovima PH u obnašanju funkcija u tijelima vlasti zlorabiti za stjecanje koristi za sebe, svoju obitelj ili za bilo koju drugu osobu; za utjecaj na donošenje političke ili zakonodavne odluke, izvršne ili sudbene vlasti, niti utjecati na donošenje odluka ili poticati na bilo koju radnju koja je suprotna propisima.

Članak 7.

Članovi PH svoje odnose temelje se na dogovornoj suradnji, uzajamnom poštovanju i pomaganju, pristojnosti, strpljenju, usmenoj i pismenoj komunikaciji te razmjeni informacija važnih za rad PH.

Članak 8.

Suprotno Etičkom kodeksu smatra se:

Ø  pozivanje na nacionalnu, rasnu ili drugu netrpeljivost ili nasilje,

Ø  bilo koji oblik diskriminacije,

Ø  omalovažavanje i vrijeđanje druge osobe,

Ø  iznošenje neistinitih i neprovjerenih informacija,

Ø  zastupanje interesa i stavova drugih političkih opcija za osobne probitke,

Ø  nepoštivanje Statuta i drugih akata PH i odluka tijela PH.

 1. ODGOVORNOST ČLANOVA PH ZA POVREDU ETIČKOG KODEKSA

Članak 9.

Postupak za utvrđivanje odgovornosti za povredu Etičkog kodeksa pokreće se podnošenjem pritužbe Predsjedništvu PH.

Predsjedništvo PH donosi odluku u roku od 15 dana od dana zaprimanja pritužbe.

Za povredu Etičkog kodeksa članu PH, ovisno o težini povrede, može se izreći:

Ø  usmena opomena

Ø  pisana opomena

Ø  opomena pred isključenje

Ø  isključenje iz PH.

Protiv odluke Predsjedništva PH podnositelj pritužbe i član PH kojemu je izrečena jedna od mjera iz stavka 3. ovoga članka mogu izjaviti žalbu Glavnom odboru PH u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostupanjske odluke.

Glavni odbor PH odlučit će o žalbi u roku od 90 dana od dana dostavljanja žalbe. Odluka Glavnog odbora PH je konačna.